Условия за ползване

Права и задължения

Общи условия:

Уважаеми гости, внимателно прочете общите условия за ползване на къща за гости “Дрийм”. При резервация на къщата, автоматично се сключва договор за наем, между наемодателя и представител на групата, извършил резервацията. При всяка резервация на къща за гости “Дрийм” се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване и ги приемат без протест. Договорът за наем влиза в сила след като собственикът или представител на къща за гости “Дрийм” потвърди резервацията, чрез телефонно обаждане или обратен имейл на посочената в сайта форма за резервация.

Заплащане:

За да потвърдим Вашата резервация е нужно да направите депозит в размер на 50 % от сумата за заявения брой нощувки в срок от 3 дни след получаване на потвърдителен имейл от наша страна.

Вашата резервация е гарантирана само при платен аванс.

При направена и потвърдена резервация се изисква възстановяем депозит в размер на 300.00  лв.

Възстановяемия  депозит се възстановява на клиента след изтичане на наемния период. В случай на нанесени щети по време на престоя, депозита не се възстановява. Задържането на депозита не отменя правото на собственика да потърси обезщетение от клиента до пълния размер на нанесените щети.

Възстановяемият депозит в размер на 300.00  лв. трябва да се плати до деня на настаняване, по избран от Вас начин.

Всички плащания следва да бъдат във валутата посочена в сайта за резервации, освен ако не е уговорено друго. Ако плащането не е извършено, резервацията може да бъде отменена и Договора за наем се прекратява без предизвестие.

Политика на анулации:

Анулиране на резервация се приема до 7 дни от датата на първата нощувка, с пълно възстановяване на аванса.

Анулацията направена до 5 дни от датата на първата нощувка се възстановява 30% отплатения аванс.

Анулацията направена по-малко от 3 дни от датата на първата нощувка капарото не се възстановява.

Допълнителни разходи:

Разходите за ток, вода, почистване и консумативи, местни данъци и курортни такси са включени в наемните цени.

Телефонните разговори, провеждани на територията на къща за гости “Дрийм”, както и разходите за храна и провизии са отговорност на гостите.

Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.

Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на къща за гости “Дрийм”, нейното обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой мигновено на собственика или негов представител.

Резервация, настаняване и освобождаване:

Резервацията, адресът на къща за гости “Дрийм”, данните за контакт със собственика или негов представител, разпоредбите и указанията по посрещане и настаняване са обявени в сайта, като при постъпило плащане се издава документ. Същият документ се представя при пристигане, заедно с документ за самоличност на представителя на гостите, извършил резервацията.

Настаняването и освобождаването в къща за гости “Дрийм” се предлага в следните часове:

  • настаняване от 14:00 часа следобед
  • освобождаване до 12:00 часа на обяд

С цел оптимизация на настаняването, Ви молим, при промяна на графика за гостуване да уведомите собственика на къща за гости “Дрийм” или негов представител.

Колебания в цените:

Цената на резервацията е напълно гарантирана, дори в случаите, когато собственикът на къща за гости “Дрийм” направи корекция на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

Щети или загуби:

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къща за гости “Дрийм” с грижа на добър стопанин.

Собственикът или негов представител може да изиска от гостите да освободят къщата за гости незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. Нанесените щети или загуби по време на наемният период се заплащат от гостите в троен размер от пазарната цена без протест.

По време на наемния период, представителят на гостите, резервирал нощувките в къща за гости “Дрийм”, носи пълната отговорност за поведението на придружаващите го лица в къщата и района около нея. Ако някой гост/ите или посетител/ите се държи непристойно, собственикът или негов представител има право да изиска от същите да напуснат помещенията и/или освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Достъп:

При наемане на къща за гости “Дрийм”, собствеността и техниката са на Ваше разположение, като собственикът или негов представител си запазва правото на достъп по време на престоя Ви за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и отопление и др.

Брой гости:

По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца) не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, освен ако не е договорено друго в писмена форма.

Не се допускат домашни любимци, без предварително писмено съгласие от страна на собствениците или техен представител.

Ползване на имота, норми на поведение и грижа:

При организиране на събитие като сватба или парти, което включва по-голям брой хора, или при използване на имота с цел, различна от почивка, гостите са длъжни да информират за това представителите на къща за гости “Дрийм” в момента на резервацията. Може да се изисква допълнителна такса и/или допълнителен депозит за сигурност, в зависимост от естеството на събитието, което ще бъде договорено и потвърдено в писмен вид.

Гостите поемат цялата отговорност, в случаи на нарушаване на общественият ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда, съобразени с българското законодателство се поемат от гостите без протест.

Собственикът или негов представител НЕ поема отговорност за:

  • Всяко физическо нараняване, болест, смърт, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;
  • Невъзможност на гостите да отседнат в къщата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);
  • При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи или ниски температури, суша и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и други; както и други събития извън контрола на собственика – технически, структурни, електрически, ВиК или други затруднения, които правят къща за гости “Дрийм” опасна или неизползваема.

От всички гости и посетители на къщата се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, проституция, наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.

Пушенето в къща за гости “Дрийм” е забранено, освен ако не е на предвидените за целта места.

Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къща за гости “Дрийм”, особено пребиваващите с деца. В интерес на безопасността, трябва да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства и при използване на всички съоръжения в и извън територията на къща за гости “Дрийм”.

Къща за гости “Дрийм” публикува и предоставя на гостите си описания, оценки и предложения за околностите и местните забележителности, които се считат за актуални, но не носи отговорност за настъпили изменения и неточности.

Ценности и сигурност:

Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на къща за гости “Дрийм”.

При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите – собственикът и неговият представител не поемат каквато и да е отговорност.

Гостите са отговорни за имота по време на наемният период и гарантират, че всички прозорци и врати са заключени, когато те отсъстват. Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица и/или посетители, което може да доведе до загуба или повреда на ценности и имущество е отговорност на клиента/ите.

Жалби:

Уважаеми гости, единственото ни желание е да Ви осигурим приятен престой!

Ако възникнат проблеми по време на наемният период, необходимо е незабавно да уведомите собственика или негов представител. В случай, че представителят на собственика не предприеме необходимите действия за отстраняването на възникналия проблем, моля свържете се със собственика на къща за гости “Дрийм” по най-бързия начин. Важно е, гостите да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място, за да може жалбата им да бъде удовлетворена.

Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.

Юрисдикция:

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и без протест и не могат да бъдат оспорвани.

Благодарим за вниманието!