ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Дриймтур“ ЕООД ЕИК 200206600 /наричано по-долу накратко „Дружеството“/ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и обработва същите в съответствие с този закон и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), наричан накратко „Регламента“.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни събира дружеството, как и за каква цел се използват, условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел. Политиката за поверителност може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на дружеството.

„Дриймтур“ ЕООД ЕИК 200206600 е с адрес на управление : с. Добревци, ул. 3-ти март 1, тел 0887751767 Мейл: info@vilite.bg

Основната дейност на дружеството е свързана с осигуряване на настаняване в къща за гости „Дрийм“.

1.Как и какви данни събира Дружеството

Дружеството събира лични данни , които са необходими за изпълнение на дейността му. Личните данни се събират лично от субектите на данните.

Лични данни, които събираме от служителите са :

 • Обикновени лични данни : имена, ЕГН, номер и дата на издава на лична карта, адрес, телефон, e-mail и данни от диплома за завършено образование;
 •  Специални лични данни на служители: здравен статус (Болничен лист и заключение на Служба по трудова медицина).

Данните на клиенти, които се събират са:
– трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица – личен номер и адрес; телефонен номер и имейл адрес-ако клиента е предоставил такъв.

2. Цел на обработването на личните данни

Личните данни се обработват за цели, както следва:

 •  За осигуряване на настаняване на туристи, включително за нуждите на комуникацията с клиенти; за осигуряване на изпълнението на договори;
 •  За осъществяване на комуникация с представители на контрагенти на Дружеството-юридически лица;
 • За сключване на трудови и граждански договори и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 •  За счетоводни нужди, включително за нуждите на изплащане на възнаграждения;
 •  За маркетингови цели и целите на статистиката.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство :
Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство-а именно-50г.+1 години от датата на сключване на договора
Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни – 10г.+1. години от датата на съставяне на документа;
Данни на клиенти-туристи , различни от данните по предходното предложение-за срок от пет години, считано от датата на последното настаняване освен ако субекта на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок.
Данни на представители на контрагенти на Дружеството-юридически лица- до изтичане на срока на съответния договор и изпълнение на задълженията по него, освен ако субекта на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок.

3. Предоставяне на лични данни на трети лица

Дружеството не предоставя лични данни на трети страни за маркетингови цели.
Лични данни се предоставят на НАП и др. нормативно установени получатели когато законодателството го изисква и при спазване на нормативните изисквания;
При неизпълнение на задължения лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора;
Дружеството предоставя лични данни при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните на:

 • Служба по трудова медицина –данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Дружество, осъществяващо счетоводно обслужване;
 • На органите на МВР – при неизпълнение на установени задължения от страна на туристи или в други законовоопределени случаи;
 • Община Ябланица -данни на регистрираните в къщата за гости „Дрийм“ туристи.

Дружеството не предоставя лични данни в чужбина.

Дружеството във всеки случай предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

4.Права на субектите на лични данни

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на Дружеството чрез настоящият документ.
Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват , имате право на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от Дружеството да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни, както и да поискате вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на Дружеството за установяване, упражняване или защита от съдебни и др.п. претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на трафични данни за целите на проучването на пазара.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. Дружеството не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail:office@villatrade.net, като Дружеството ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламента.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители на Дружеството е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор и не може да бъде получател на каквато и да е услуга. Предоставянето на мейл-адрес е пожелателно и зависи единствено от желанието на клиента.

Настоящата Политика за поверителност е приета през м. май 2018г. и се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС.